Υδρογεωλογικά Στοιχεία

Υδρογεωλογικά Στοιχεία

   Η περιοχή του χωριού όπως προαναφέρθηκε δομείται εξ ολοκλήρου από χαλαρά έως ημισυνεκτικά πλευρικά κορήματα κατά θέσεις παρατηρούνται και συνεκτικά στα νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά περιθώρια του χωριού, με ασβεστιτικό κύριο συνδετικό υλικό.

Πρόκειται για ασβεστολιθικά υλικά διαφόρων μεγεθών, (κοκκομετρίας) προερχόμενα από τους ανθρακικούς σχηματισμούς της Ολύτσικας. Ο σχηματισμός αυτός σε γενικές γραμμές φαίνεται να παρουσιάζει το τυπικό πορώδες των χαλικιιών + άμμου περίπου της τάξης του 25 με 30%. Ο σχηματισμός παρουσιάζει υψηλή περατότητα και πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, όπως άλλωστε δείχνουν οι υφιστάμενες πηγές στις επαφές του σχηματισμού με τα μολασικά ιζήματα, (μπλε μάργες).

Οι πηγές στην Αγία Μαρίνα και Γκούρα αποτελούν πηγές συνδεδεμένες με το ψαμμιτικό υλικό του φλύσχη και φυσικά είναι μικρής δυναμικότητας. Όπως επίσης μικρής δυναμικότητας είναι και ο φρεατικός υδροφόρος ορίζοντας στη Ρέντα, που έχει δημιουργηθεί στη ζώνη αποσάθρωσης των μολασσικών σχηματισμών.

Η πηγή επαφής κάτω από τον Αϊ Λια, αναπτύσσεται στα περιθώρια των κορημάτων. Σε αυτά τα κορήματα έχει εγκατασταθεί και το νεκροταφείο του χωριού, μολύνοντας μονίμως την πηγή.

Ο κύριος υδροφόρος του Χωριού, όπως προαναφέρθηκε, εντοπίζεται στα συγκολλημένα πλευρικά κορήματα. Επισημαίνεται, ότι η καλύτερη παρατήρηση γίνεται από την Αχλαδέα, όπου τα όρια του υδροπερατού σχηματισμού και του αδιαπέρατου είναι σαφή!

Το ουσιαστικό πρόβλημα αυτού του υδροφόρου ορίζοντα είναι ότι το χωριό έχει οικοδομηθεί πάνω σε αυτόν και τμήμα των λυμάτων μεταφέρεται, κυρίως την περίοδο των βροχών, στον υδροφόρο ορίζοντα με συνέπεια τη μόλυνσή του!

Προσωπικά θεωρώ απαραίτητο τη δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, με κεντρικό αγωγό, ο οποίος θα κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου, που οδηγεί στη Βρύση τη Μεγάλη, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει με βαρύτητα και αποδέκτης να αποτελέσει, το ρέμα του Αϊ Λια. Φυσικά θα χρειαστεί μια δεξαμενή καθίζησης, πριν τον τελικό αποδέκτη! Ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως για ύδρευση το συνολικό δυναμικό των πηγών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s